Договор

QR Код для скачивания договора

ДОГОВІР № _______

Про надання послуг
м. Дніпропетровськ “_____”____________ 20__р.
Замовник____________________________________________________________________________
паспорт: серія______номер____________________________виданий «____»_______________ _______р. ___________________________________________________________________, який далі іменується як «Абонент» , з одного боку, і „Виконавець” : комп'ютерна мережа «D-LAN», в особі приватного підприємця Сердюка Віктора Михайловича, діючого на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № 22240170000016602 від 21.01.2003 який іменується далі як Провайдер, з іншого боку, уклали цей Договір про таке:
1. Предмет Договору
1.1. Провайдер переймає на себе зобов'язання про надання Абоненту послуг доступу до мережі передачі даних провайдера з виходом до глобальної мережі “Internet” у відповідність з діючим Регламентом (Додаток 1) та Прейскурантом (Додаток 2). 
1.2. Регламент та Прейскурант, є офіційними документами Провайдера, невід'ємною частиною справжнього Договору, та встановлюються Провайдером однаковими для усіх споживачів. Пiдписання справжнього договору Абонент пiдтверджує, що вiн ознайомлен i згоден з Регламентом та Прейскурантом, що йому зрозумiлi усi умови,якi є в Регламентi та Прейскурантi.
2. Обов'язки сторін
2.1. Провайдер зобов'язується: 
2.1.1. Надавати Абоненту послуги, які зазначені в р. 1.1. справжнього Договору, при виконанні Абонентом умов, установлених діючим Регламентом та з відповідністю з діючим Прейскурантом. 
2.1.2. Публікувати на http://www.d-lan.dp.ua сайті Провайдера всі додатки та змінення в Регламенті та /або Прейскуранті не менш чім за 10 діб до початку їх дії. 
2.2. Абонент зобов'язується: 
2.2.1. До моменту укладання Договору уважно ознайомитись з Регламентом та Прейскурантом Провайдера. Підписанням справжнього договору Абонент підтверджує, що він ознайомлен і згоден з Регламентом та Прейскурантом, що йому зрозумілі усі умови, які є в Регламенті та Прейскуранті. 
2.2.2. Виконувати всі вимоги, висловлені в Регламенті протягом усього терміну дії справжнього Договору. 
2.2.3. Перевіряти інформацію, яка стосується справжнього Договору, на http://www.d-lan.dp.ua сайті Провайдера не рідше, чим один раз в 10 діб. У разі порушення цього обов'язку, Абонент самостійно несе ризик несприятливих для нього змінень вимог Регламенту та/або Прейскуранта. 
2.2.4. Своєчасно робити оплату послуг у відповідності з діючим Прейскурантом. 

3. Вартість та порядок розрахунку
3.1. Вартість послуг по справжньому Договору визначається Прейскурантом послуг Провайдера. Сплата за послуги Провайдера здійснюється Абонентом за тарифною сіткою, яка зазначена в Прейскуранті, діючим на момент сплати послуг. 
3.2. Сплата усіх послуг та робіт за Договором здійснюється в послідовності, яка встановлена діючим Регламентом. 
3.3. Провайдер, має право зупинити надання послуг Абоненту при порушенні Абонентом порядку розрахунку, обумовлений діючим Регламентом. 

4. Інші умови
4.1. На додаткові види послуг, які не перераховані в Прейскуранті, але надходять до цього Договору, а також при особливих умовах здійснення даного Договору, підписуються додаткові узгодження, які є невід'ємною частиною укладеного Договору. Час дії та умови виконання додаткових видів послуг та особливих умов виконання даного Договору визначаються в додатковому узгодженні. 
4.2. Провайдер має право в одностороннім порядку передивитись (змінити та/або доповнити) Регламент та/або Прейскурант з повідомленням Абонента через публікацію на http://www.d-lan.dp.ua сайті Провайдера, або через електронну пошту не менш, чім за 10 діб до вступання в дію змінень (додатків) у Прейскуранті та/або Регламенті. 
4.3. Якщо Абонент не згоден зі зміненнями Регламенту/Прейскуранта, він зобов'язаний повідомити Провайдера в письмовій формі не пізніше 10-ти діб з моменту публікації нових умов. У такому разі Договір розривається на умовах р. 6.1. справжнього Договору. При відсутності письмової відмови від Договору до початку дії змін у силу приймається за узгодження Абонента з новими умовами Регламенту та/або Прейскуранта. 
4.4. Абонент і Провайдер зобов'язується забезпечити конфіденційність облікової інформації Абонента, якщо такі використовуються. Провайдер не несе відповідальності за шкоду будь-якого характеру, нанесенні Абоненту із-за розголошення їм самим, своєї особистої інформації. 

5. Відповідальність сторін 
5.1. За невиконання або невідповідне виконання обов'язків згідно справжнього Договору, Провайдер і Абонент несуть відповідальність, згідно умов справжнього Договору діючим законодавством України. 
6. Умови розірвання договору
6.1. Дія Договору може бути припинена сторонами в порядку, встановленим Регламентом. 
6.2. У випадках розірвання Договору з причин, які відрізняються від перелічених в Регламенті, питання перерахунків та виплат вирішуються за згодою Сторін, або в встановленої законодавством послідовності. 
7. Форс-мажор
7.1. При виникненні форс-мажорних обставин (тобто обставини непереможної сили), виключних або відверто перешкоджаючих здійсненню даного Договору, сторони не будуть мати взаємних претензій, і кожна із сторін прийме на себе свій ризик наслідків цих обставин. 

8. Термін дії договору та юридичні адреси сторін 
8.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання, та є дійсним до кінця поточного року. Якщо не одна із сторін до 1 грудня поточного року не оповістила іншу о бажанні розірвати чи передивитись Договір, то його дія автоматично продовжується на наступний календарний рік, причому кількість таких продовжень не обмежено. 
8.2. Договір залишається в силі у випадку змінень реквізитів Сторін, їх заснованих документів, форми власності, організаційно-правової форми та інше. У випадку змінень реквізитів Стороні зобов’язані в 10-ти добовий термін повідомити про це один одного.

 

 Провайдер
ЧП «Сердюк В.М.»
м. Дніпропетровськ
т.789-41-34

технічна підтримка:
 т. 71-99-111
 т. 066-905-63-82
 т. 098-876-43-13 
 т. 063-563-54-81


_____________/Сердюк В.М./
М.П.  

Абонент
Абонент ________________________________________
 _______________________________________________ 
Адреса фактична:_________________________________
 _______________________________________________
Адреса підключення:______________________________
_______________________________________________
Тел. дом.:________________ раб.___________________
моб. ___________________________________________


_____________ /______________________/

© 2010 d-lan.dp.ua - интернет провайдер
Использование любых материалов возможно только с разрешения владельца сайта

Вверх